Bez vědomí vlastníků pozemků i veřejnosti v rámci Natura 2000 se připravil tento projekt, který značně omezí přístup a sportovně rekreační využití příslušné oblasi nad Bělovsí až ke státní hranici.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle ust. § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), oznamuje návrh na vyhlášení zvláště chráněného území v souladu s ust. § 40 odst. 2 zákona.

Území navrhované k zvláštní územní ochraně ponese název přírodní památka Březinka a v souladu s nařízením vlády, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů, bude vyhlášeno v kategorii přírodní památka ve smyslu ust. § 36 zákona.

Vyhlášení uvedeného zvláště chráněného území je prováděno v souladu s ust. § 45c zákona v rámci zřizování územní ochrany evropsky významné lokality CZ0520178 Březinka jako součásti soustavy chráněných území soustavy NATURA 2000 v České republice.

Navrhovaná přírodní památka Březinka se nachází na území Královéhradeckého kraje, v okrese Náchod, v katastrálních územích Běloves, Dobrošov a Náchod.